bb 发表于 2021-7-5 16:54:08

2021.7.5    第五次复诊! 换橡皮筋

https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/566914DE-A0FF-4EB6-8209-9D0FC0CF99C7.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/063943FC-557D-4196-92A3-46AC7B04CEA1.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/A4467634-8DBC-4F9E-B963-6A257A63BA8B.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/938F2A4E-9763-43DE-A158-99F81C41787A.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/9F702AD4-FCD5-4C49-B781-0B740DBF903C.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/F201A803-BE00-4955-8F0B-DE73B8AB4FD9.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/792B058C-DEEE-4012-A0F0-3CE8B7A32FEB.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/0D5E9F66-C4B9-4D95-A913-63A688B0DECA.jpeg
https://image.yatao.cn/forum/2021/7/5/0BF41CBE-FA59-4EC7-88FE-CA9C73894A55.jpeg

我在外面有猫 发表于 2021-7-5 19:15:59

舌头痛吗

wx_twjSfYnM 发表于 2021-8-5 13:01:01

回复 我在外面有猫2021-08-05 13:01习惯

wx_HWUjIFWC 发表于 2021-8-5 20:44:32

加油

wx_vGHFq51S 发表于 2021-11-22 09:37:55

你好呀,想问问你是在广州哪个医生做的?

wx_twjSfYnM 发表于 2021-11-22 12:00:51

回复 我在外面有猫2021-11-22 12:00不痛啦

wx_twjSfYnM 发表于 2021-11-22 12:01:21

wx_twjSfYnM 发表于 2021-12-23 13:13:56

回复 你看那只貓2021-12-23 13:13你是广州?

phone_Dit5zC5j 发表于 2022-2-10 00:48:59

回复 bb2022-02-10 00:48可以加微信推给我医生吗~

仅是你 发表于 2022-2-10 09:03:50

这个牙套真的太好了,我喜欢
页: [1]
查看完整版本: 舌侧牙套